Collectieve evolutie

De mensheid wordt gezien als bij een proces van collectieve evolutie betrokken te zijn;

...de geleidelijke totstandkoming van vrede, rechtvaardigheid en eenheid op wereldschaal vormen de noodzaak voor de mensheid van déze tijd.

De zuiverheid van godsdienst

We hebben in ons land een bepaald beeld van de Islám gekregen en over wat er in de wereld in naam van de Islám gebeurt, en dat is niet altijd even positief. Hoe valt dat te rijmen met het beeld dat de Bahá'í Geschriften over de Islám laten zien?

Hoe zuiver is mijn beeld van een godsdienst?
Het beeld dat wij van een godsdienst hebben wordt gevormd door onze eigen geestelijke opvoeding, kennis en ervaring, gelinkt aan de manier waarop deze zich aan ons presenteert, en gekleurd door de media en de mening van anderen.

Het tijdperk
Een godsdienst en ook de persoon van de Stichter moeten we bezien naar de tijd waarin Hij leefde. Om Zijn Boodschap aan de mensen van zo'n andere tijd en samenleving duidelijk te maken heeft Hij de leefgewoonten, tradities en begrippen van die tijd moeten gebruiken, en dan nog in een taalgebruik voor de komende 1000 jaar ... een bijna onmogelijke opgave. Probeer maar eens electriciteit aan een Neanderthaler uit te leggen.

Als we dan de Heilige boeken van de wereldgodsdiensten met de ogen van een 21e eeuwer lezen dan schrikken we vaak van de bizarre leefomstandigheden, wreedheden, intoleranties en gruwelen welke vroeger blijkbaar 'normaal' waren. In de Bijbel en de Koran (Qur'án) vind je daarvan vele voorbeelden.

Je kunt dus niet 'zomaar even' iemands godsdienst beoordelen, maar als ik om mij heen kijk en zie wat godsdiensten in onze huidige tijd teweegbrengen, dan ben ik meer geneigd om rationeel te denken en een godsdienst naar zijn daden en die van zijn volgelingen te beoordelen.

Wat zou ik van een wereldgodsdienst verwachten?
Ik begrijp echt wel dat er vroeger heel andere zeden en gewoonten waren en dat godsdienst daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Maar ik verwacht van iedere godsdienst dat deze zich ook weet aan te passen aan de ontwikkeling van de mensheid.

Godsdienst in déze tijd
Het Christendom heeft zich aan onze huidige normen en waarden weten aan te passen. Waarom kon dat? Omdat de eeuwigheidswaarde van godsdiensten van alle tijden is en onze huidige geestelijke normen en waarden daarom door de boodschap van Jezus Christus worden ondersteund.

Datzelfde kan ook gebeuren met de Islám.
De komst van de Islám heeft de ontwikkeling van de mensheid in die tijd een enorme impuls gegeven. In Europa leefde men toen nog in donkere tijden, maar in Cordóba, Spanje, werd door de Islám al de eerste universiteit gesticht! De eeuwigheidswaarde van de Islám is ook diezelfde van alle tijden en daarom kunnen ook onze huidige geestelijke normen en waarden door de boodschap van Mohammed worden ondersteund.

Waarom zien we dat dan niet?
Bahá'u'lláh, de boodschapper van God voor het huidige tijdperk en Stichter van het Bahá'í-geloof, heeft dat in Zijn geschriften uiteengezet. Hij noemt dit de Voortschrijdende Openbaring.

Alle godsdiensten, Christendom en Islám inbegrepen, worden eerst geboren, ontwikkelen zich daarna en spreiden hun weldaden over de mensheid uit, om tenslotte onder te gaan. Net zoals de zon 's-morgens opkomt, 's-middags op zijn hoogst staat, en 's-avonds ondergaat. De zon van vandaag is dezelfde als die van gisteren. Zo is ook het wezen van iedere godsdienst hetzelfde als dat van de vorige, alleen de noden van de mensheid van de tijd waarin hij komt verschillen.

Maar de profeten van God werden niet door de bestaande godsdiensten geaccepteerd. Jezus Christus werd gedood, Mohammed werd uitgescholden en weggejaagd.

Zoals Bahá'u'lláh heeft geopenbaard: "Telkens wanneer dan een Apostel tot u komt met datgene, wat uw ziel niet begeert, zwelt gij van trots; sommigen hebt gij bedriegers genoemd en anderen hebt gij gedood."
(Baha'u'llah, Boek van Zekerheid, p. 14)

De samenleving van nu
"De wereld bevindt zich in barensnood en haar onrust groeit van dag tot dag. Haar gezicht is naar eigenzinnigheid en ongeloof gekeerd. Haar toestand zal zo benard worden, dat het niet juist en passend zou zijn deze nu te onthullen."
(Baha'u'llah, Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah, LXI)

Ja, dat zien we dagelijks om ons heen, op de tv en dat lezen we in de krant.

Wat nu?
"Nu eens door wedijver en geschillen beroerd, dan weer door oorlogen geschokt, is de wereld het slachtoffer geworden van ingewortelde ziekten. Haar ziekte nadert het stadium van volslagen hopeloosheid, aangezien het de ware Geneesheer belet wordt het geneesmiddel toe te dienen, terwijl kwakzalvers met eerbied worden bejegend en volle vrijheid van handelen krijgen.... Het stof van oproer heeft het hart der mensen verduisterd en hun ogen verblind. Eerlang zullen zij de gevolgen ontwaren van hetgeen hun handen hebben aangericht in de Dag Gods. Aldus waarschuwt Hij die de Albezielde is, in opdracht van Hem Die de Almogende is, de Almachtige."
(Baha'u'llah, Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah, p. 27)

Nawoord
Je ziet wel dat het niet uitmaakt van welke godsdienst je bent. De problemen zijn van de gehele mensheid. Waar de een dat uitdrukt in zijn fundamentalisme en andere vormen van geweld, doet de ander dat in winstbejag, onderdrukking, carrièrezucht en andere vormen van materialisme. Niemand is daarvan uitgesloten.
Maar we kunnen ieder persoonlijk gewoon ons best doen en ons inzetten voor een rechtvaardige samenleving.
Hoe? Lees hier eens over de boodschap van Bahá'u'lláh voor de gehéle mensheid en sta die Ware Geneesheer toe om het geneesmiddel voor de mensheid toe te dienen.

Kees P. 
2010