Collectieve evolutie

De mensheid wordt gezien als bij een proces van collectieve evolutie betrokken te zijn;

...de geleidelijke totstandkoming van vrede, rechtvaardigheid en eenheid op wereldschaal vormen de noodzaak voor de mensheid van déze tijd.

De positie van de vrouw

Gelijkwaardigheid van man en vrouw
"Bij de verkondiging van de eenheid van de mensheid leerde Hij dat voor Gods oog man en vrouw gelijkwaardig zijn en dat men hen niet verschillend moet behandelen. Het enige verschil dat er nu tussen hen gemaakt wordt, is te wijten aan hun achterstelling in opvoeding en scholing. Als aan de vrouw gelijke kansen zullen worden geboden voor haar vorming, zullen het gemaakte onderscheid en de inschatting van minderwaardigheid tot het verleden gaan behoren.

De wereld der mensheid wiekt als het ware op twee vleugels: de ene is vrouwelijk, de andere mannelijk. Als één vleugel in gebreke blijft, zal de andere – ook al is die krachtig en gaaf – niet in staat zijn tot vliegen. De wereld der mensen beschikt over twee handen. Als de ene hand niet in orde is, wordt het voor de andere hand – aangenomen dat die in goede conditie is – moeilijk zo niet onmogelijk om goed te funktioneren.

God is de Schepper van de mensheid. Hij heeft beide seksen uitgerust met talenten en verstand. Hij heeft hun ledematen en zintuigen gegeven zonder daarbij verschil of onderscheid te maken; waarom zou dan een vrouw als minder waardig beschouwd moeten worden? Dat is strijdig met de bedoelingen en rechtvaardigheid van God. Hij heeft hen gelijkwaardig geschapen; in Zijn oog maakt onderscheid in sekse niets uit. Degene die het meest zuiver van hart is, die het meest volmaakt handelt, is voor God aannemelijk, of het nu om een vrouw dan wel om een man gaat.

Vaak zijn in de geschiedenis vrouwen de trots der mensheid geweest – bij voorbeeld Maria, de moeder van Jezus. De mensheid heeft haar op handen gedragen. Maria Magdalena, Asíyih de dochter van de Pharao, Sarah de vrouw van Abraham, en talloze anderen hebben het mensenras door hun voortreffelijkheid met een gloriekrans omgeven. In onze tijd zijn er onder de bahá'ís vrouwen die mannen verre overtreffen. Zij zijn wijs, getalenteerd, uitstekend bij de tijd, vooruit-strevend, zeer intelligent, en een lichtbaken voor de mannen. Zij overtreffen mannen in moed. Wanneer zij op bijeenkomsten het woord voeren, zijn ook de mannen respektvolle toehoorders. Daar komt nog bij dat de vorming van vrouwen van groter belang is dan die van mannen, want zij zijn de moeders en het zijn de moeders vooral die de kinderen opvoeden. De eersten die tot de vorming van kinderen bijdragen zijn de moeders. Daarom moeten zij een hoogwaardige opleiding krijgen ten einde zowel zonen als dochters groot te kunnen brengen.

Er zijn heel wat voorzieningen waarop Bahá'u'lláh in dit opzicht wijst.
Hij stond het voeren van eenzelfde koers voor in de opvoeding van vrouwen zowel als mannen. Dochters zowel als zonen moeten eenzelfde gerichte opleiding volgen, waarbij het bewustzijn van de eenheid der beide seksen bevorderd dient te worden. Wanneer iedereen dezelfde opleidingskansen krijgt en de gelijkberechtigdheid van mannen en vrouwen wordt gerealiseerd, zal de basis voor oorlogvoering volledig worden te niet gedaan. Zonder gelijkwaardigheid zal dit onmogelijk zijn, want alle gemaakte verschillen of onderscheid leiden juist tot getwist en onenigheid.

Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen draagt bij tot de afschaffing van oorlog, en wel omdat vrouwen nooit bereid zullen zijn zich met oorlogvoering te verenigen. Moeders zijn niet bereid hun zonen op het slagveld te offeren na twintig jaren van zorg en liefdevolle toewijding om hen groot te helpen worden; het maakt hun niet uit voor welk doel ze in de strijd geworpen worden. Het is wel zeker dat wanneer vrouwen gelijkberechtigd worden, dit het totale einde van oorlog voor de mensheid zal betekenen."

(Abdu'l-Baha, Extracten uit Promulgation of Universal Peace, 9 juni 1912, Voordracht voor de Unitarian Church Fifteenth Street and Girard Avenue, Philadelphia, Pennsylvania)

Opvoeding en het Gezin
Hoewel een kind op school zijn onderwijs ontvangt, wordt thuis zijn karakter ontwikkeld en zijn morele en geestelijke houding gevormd. Daarom moet het gezin "in alle deugden worden onderwezen". Geduld, trouw, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid - zulke deugden als deze vormen de bouwstenen van het karakter. De deugden die door alle heilige tradities als de gemeenschappelijke elementen van geestelijkheid genoemd worden, zijn de weerspiegeling van de Godheid in elke persoon.

"Gelijktijdig met het ontwikkelen van de beste eigenschappen en waarden van elk gezinslid, moeten ouders ook zorgen voor de geintegreerde ontwikkeling van alle capaciteiten van hun kinderen -geestelijk, moreel, intellectueel, emotioneel en lichamelijk. Daarom moeten meisjes en jongens geschoold worden volgens hetzelfde basisleerplan. Als beperkte middelen tot een keus dwingen, moet aan de dochters, als de potentiele opvoeders van de volgende generatie, het prioriteitsrecht op onderwijs verleend worden voor de zonen." (Internationale Baha'i-Gemeenschap, Het Gezin in een Wereldgemeenschap)

Gelijkwaardigheid in Nederland
Nederland is op de wereldranglijst van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen gezakt van de 9e plaats in 2008 en de 11e in 2009 naar de 17e in 2010. IJsland staat bovenaan en Nederland wordt zelfs voorbijgestreefd door Lesotho en de Filippijnen. Helemaal onderaan staat Somalië. Het gaat hier om het aantal vrouwen dat studeert, werkt, leidinggeeft en wat ze verdienen. We hebben daarom op dit gebied best wel wat goed te maken.

Ontwikkeling in Nederland
In de Human Development Index van 2010 wordt niet alleen gekeken naar economische groei, maar ook naar onderwijs, gezondheidszorg, gelijkheid tussen man en vrouw, inkomensongelijkheid en een hele reeks andere factoren.
Noorwegen staat hier bovenaan, gevolgd door Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Ierland, Liechtenstein en Nederland. Helemaal onderaan staat Zimbabwe.
Als je dan de gelijkheid tussen man en vrouw bekijkt in de context van hoe landen zich ontwikkelen doet Nederland het nog niet zo slecht.

Nawoord
De gelijkwaardigheid van man en vrouw is geen gemakkelijke opgave. Het is niet voldoende om te bepalen dat mannen en vrouwen gelijk moeten worden behandeld. Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardige mensen maar zitten biologisch toch wat anders in elkaar. Het is daarom noodzaak om een balans te vinden tussen de typisch mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, iemands talenten, karakter, ontwikkeling, en voorkeuren. Als er in iemands ontwikkeling geen onderscheid naar geslacht wordt gemaakt, zal de juiste persoon op de juiste plaats kunnen belanden. En dat blijkt al moeilijk genoeg te zijn.

Kees P. 
2010