Wereldgemeenschap

De bahá'í-religie onderscheidt zich door haar plan voor een wereldgemeenschap en een wereldcultuur.

Haar regels zijn goddelijk van aard omdat ze in door Bahá'u'lláh zelf geopenbaarde geschriften gegeven zijn en ze het de mensen makkelijk maken om er in mee te werken.

Zelfstandig onderzoek naar de waarheid

Bahá'u'lláh, de Manifestatie van God en Stichter van het Bahá'í-geloof, eist van niemand Zijn beweringen en tekenen blindelings aan te nemen.

Niet door de ogen van anderen
Hij benadrukt de fundamentele plicht van de mens om kennis te vergaren 'door met eigen ogen te zien en niet door de ogen van anderen'. Een van de hoofdoorzaken van conflicten in de huidige wereld is het feit, dat veel mensen blindelings en kritiekloos verschillende tradities, bewegingen en meningen navolgen. God heeft ieder mens een geest gegeven en de mogelijkheid om waarheid van leugen te onderscheiden. Als individuen tekort schieten in het benutten van hun gezond verstand, en in plaats daarvan verkiezen kritiekloos verschillende meningen en ideeën te aanvaarden, uit bewondering ofwel angst voor hun volgelingen, dan negeren ze hun fundamentele morele verantwoordelijkheid als mens.
Wanneer mensen op deze manier handelen, raken zij vaak gehecht aan een bepaalde mening of traditie, en worden ze daardoor onverdraagzaam tegenover degenen die deze niet delen. Dergelijke gehechtheden kunnen op hun beurt leiden tot conflicten. De geschiedenis getuigt van conflicten en zelfs bloedvergieten wegens geringe wijzigingen in religieuze praktijken, of onbeduidende veranderingen in de interpretatie van leerstellingen. Zelfstandig zoeken naar de waarheid stelt het individu in staat te weten waaróm hij of zij een gegeven ideologie of leerstelling aanhangt.

Eén waarheid, verschillende facetten
Bahá'ís geloven dat, omdat er slechts één waarheid is, alle mensen geleidelijk de verschillende facetten hiervan zullen ontdekken en uiteindelijk zullen komen tot gezamenlijk begrip en eenheid, vooropgesteld dat zij oprecht zoeken naar de waarheid. In dit verband heeft 'Abdu'l-Bahá gezegd:

"Daar de waarheid één is, kan deze niet worden verdeeld en de verschillen die blijken vóór te komen tussen de natiën zijn slechts het resultaat van het vasthouden aan vooroordelen. Zochten de mensen slechts naar de waarheid, dan zouden zij zich verenigd weten."
Wisdom of 'Abdu'l-Bahá

Open geest
Teneinde de waarheid te vinden, moeten wij onze vooroordelen, onze eigen kleine onbeduidende denkbeelden opgeven. Een open, ontvankelijke geest is noodzakelijk. Indien onze beker gevuld is met ons eigen ik, is er geen plaats voor het Water des Levens. Het feit, dat wij ons verbeelden gelijk te hebben en ieder ander ongelijk heeft, is de grootste hinderpaal op de weg naar eenheid, en eenheid is noodzakelijk, indien wij tot waarheid willen komen, want er is slechts één waarheid...
Het betekent ook, dat wij bereid moeten zijn alles wat wij vroeger hebben geleerd, alles wat onze schreden op de weg naar waarheid kan belemmeren, terzijde te zetten. Wij moeten er evenwel niet voor terugschrikken zo nodig onze opvoeding opnieuw te beginnen. Wij moeten ons door onze liefde voor een bepaalde godsdienst of een bepaalde persoon niet zo laten verblinden, dat wij door bijgeloof worden belemmerd.

Nawoord
Door de komst van de nieuwe Openbaring van God heeft de mensheid in zijn ontwikkeling het stadium van volwassenheid bereikt. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en zelfstandig onderzoek zijn enkele belangrijke aspecten ervan. Het maakt niet uit of iemand de nieuwe Bahá'í Openbaring omarmt of niet, want niemand ontkomt aan deze ontwikkeling. Samen zijn wij op weg naar een nieuwe wereldorde ...en dan ontwaken de mensen mondiaal en worden leugens en manipulatie in onze samenleving voor iedereen zichtbaar.

Kees P.
2005