Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

De Grote Profeten

De Zaak van God
Hoedt u dat gij niet nutteloos redetwist over de Almachtige en Zijn Zaak...
Het Heiligste Boek, Bahá'u'lláh, Stg. Bahá'í Literatuur Den Haag, blz. 89.

Profeten, Boodschappers van God, Manifestaties van God, Apostelen
Als een Profeet in de naam des Heren spreekt, en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord dat de Here niet gesproken heeft; in overmoed heeft de Profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.
Deuteronomium 18:22.

De grote Profeten, de Boodschappers van God, de Openbaarders, de Manifestaties van God, deze Spiegels Die het licht van goddellijke Eenheid weerkaatsen, worden door Bahá'u'lláh met name genoemd: Abraham (de Vriend van God), Noach, Mozes, Zoroaster, Jezus, Mohammed (het Zegel der Profeten) en de Báb, behoren tot de cyclus die met de Profeet Adam is begonnen en met de Báb is geëindigd. We noemen dit de progressieve of voortschrijdende Openbaring van God.

... hoe hebben zij Zijn komst verwacht ... maar telkens verloochenden zij Hem ...
In het Boek van Zekerheid zegt Bahá'u'lláh over deze grote Profeten:
"Ga het verleden na. Hoevelen, hoog en laag, hebben te allen tijde vol verlangen gewacht op de komst van de Manifestatie van God in de geheiligde persoon van Zijn uitverkorenen. Hoe dikwijls hebben zij Zijn komst verwacht, hoe veelvuldig hebben zij gebeden dat de koelte van goddellijke barmhartigheid mocht waaien en de beloofde Schoonheid van achter de sluier van verborgenheid tevoorschijn mocht komen en kenbaar worden gemaakt aan de gehele wereld. En telkens wanneer de poorten van genade opengingen, de wolken van goddelijke barmhartigheid op de mensheid neerregenden en het licht van de Ongeziene boven de horizon van hemelse macht scheen, verloochenden zij Hem allen en wendden zich af van Zijn aangezicht - het aangezicht van God Zelf. Wendt u, om de juistheid van deze waarheid na te gaan, tot hetgeen is opgetekend in ieder heilig Boek."
Boek van Zekerheid, Bahá'u'lláh, Stg Bahá'í Literatuur, Den Haag, 1976, blz 9.

God doet wat Hij wil ...
Verder zegt Hij: "Want deze verborgen Juwelen, deze verscholen en onzichtbare Schatten, bewijzen en rechtvaardigen in zichzelf de realiteit van deze heilige woorden: 'Waarlijk, God doet al wat Hij wil en beveelt al wat Hem behaagt'".
Boek van Zekerheid, Bahá'u'lláh, Stg Bahá'í Literatuur, Den Haag, 1976, blz. 59.

Gij zwelt van trots ...
"Telkens wanneer een Apostel tot u komt met datgene, wat uw ziel niet begeert, zwelt gij van trots; sommigen hebt gij bedriegers genoemd en anderen hebt gij gedood."
Boek van zekerheid, Bahá'u'lláh, Stg Bahá'í Literatuur, Den Haag, 1976, blz. 14

Kees P. 
2006