Wereldgemeenschap

De bahá'í-religie onderscheidt zich door haar plan voor een wereldgemeenschap en een wereldcultuur.

Haar regels zijn goddelijk van aard omdat ze in door Bahá'u'lláh zelf geopenbaarde geschriften gegeven zijn en ze het de mensen makkelijk maken om er in mee te werken.

Godsdienstconflicten

Godgeleerden oorzaak van strijd, godsdienst oorzaak van licht en leven, niet van haat en verdeeldheid

"O schare van godgeleerden! Hoedt u ervoor de oorzaak van strijd in het land te zijn, zoals gij er de oorzaak van waart dat het Geloof in zijn eerste dagen verworpen werd. Verzamelt de mensen rondom dit Woord dat de kiezelstenen heeft doen uitroepen: Het Koninkrijk is aan God, het dageraadsoord van alle tekenen!"
Het Heiligste Boek, Bahá'u'lláh, Stg. Bahá'í Literatuur Den Haag, blz. 87.,

Denkt u er eens over na in hoeveel landen en bij hoeveel conflicten godsdienstleiders niet alleen betrokken zijn maar deze ook voortdurend aanwakkeren?

"Godsdienst moet alle harten verenigen en oorlogen en twisten van het aardvlak doen verdwijnen. Godsdienst moet de oorzaak zijn van vergeestelijking en licht en leven brengen aan ieder mens. Indien godsdienst de oorzaak wordt van afkeer, haat en verdeeldheid, ware het beter zonder godsdienst te leven ... Een godsdienst die niet de oorzaak is van liefde en eenheid, is geen godsdienst."
'Abdu'l-Bahá in 'Bahá'u'lláh en het Nieuwe Tijdperk', J.E. Eslemont, 2e druk 1978, blz. 160.

Het Israël-Palestina conflict
Twee kanten, zes volkeren. Boosheid, frustraties, hoop en vrees
In 1917, na de val van het Osmaanse Rijk, had Groot-Brittannië zich van Palestina meester gemaakt. Palestina werd om emotionele redenen nog altijd gezien als het Heilige Land uit de bijbel. Door de Volkerenbond werd Palestina tot mandaatgebied uitgeroepen en kregen de Britten de opdracht om prioriteit te geven aan 'de stichting van een nationaal tehuis voor de joden'. Dat was opmerkelijk, want aan het begin van de oorlog, in 1939, woonden er slechts 85.000 joden in het gebied ten westen van de Jordaan. Ze vormden een kleine minderheid in een gebied dat hoofdzakelijk werd bevolkt door Palestijnse Arabieren. Maar ... Palestina werd om emotionele redenen nog altijd gezien als het Heilige Land uit de bijbel ... het Beloofde Land ...

Joden en Arabieren, beiden Semitische volkeren, broedervolkeren in hun gemeenschappelijke voorvader Abraham. De twee volkeren zijn nauw verwant en hun gemeenschappelijke geschiedenis gaat terug naar de Bijbel - naar Genesis. In feite wordt Sem, de zoon van Noach, als de gezamenlijke voorouder van zowel de Hebreëen als de Arabieren gezien en beide volkeren stammen van de nomadische stammen af die in oude tijden door het Arabische schiereiland trokken. Na de opkomst van de Islam, net als het Jodendom een monotheïstische godsdienst, gingen de Joden de Arabieren traditioneel als nakomelingen van Abraham zien. Deze aartsvader had een zoon, Ishmaël, van zijn bijvrouw Hagar. Ishmaël is de traditionele vader van de Arabieren en zou het Beloofde Land geërfd hebben als niet de oudste vrouw van Abraham, Sarah, door een wonderbaarlijke geboorte alsnog een zoon kreeg, Isaäc, de vader der Joden.

In de tijd van koning Herodus, de tijd van Jezus Christus en Johannes de Doper, was er al sprake van onderdrukking en discriminatie van de Arabische inwoners door de Joodse en Romeinse bevolking, hoewel koning Herodus zelf van Aramese afkomst was.

De staat Israël
Het politieke proces dat leidde tot de stichting van de staat Israël in 1948 had veel weg van een 'recht van de sterkste', waarbij extremisten aan beide zijden gereedstonden om elk compromis om zeep te helpen. Meteen na de onafhankelijkheidsverklaring vielen de legers van de omringende landen de nieuwe staat binnen. Maar de Israëli's bleken de 'sterkste'. In tegenstelling tot het mythische beeld dat later in Europa ontstond, en dat werd ingegeven door wroeging over de holocaust, werd de staat Israël met geweld veroverd. Met terreur en intimidatie werden grote delen van Palestina ontdaan van Arabieren. Waren de Arabieren daarentegen de 'sterkste' geweest, dan was ongetwijfeld het omgekeerde gebeurd.

In de strijd rond het ontstaan van Israël in 1948 werden 700 duizend Arabieren vluchteling. Samen met hun nakomelingen gaat het tegenwoordig om ongeveer vier miljoen mensen, die vooral in de Arabische wereld en de 'Palestijnse' gebieden wonen en gedeeltelijk in het Westen. Het vluchtelingenprobleem, dat door de omringende landen kunstmatig in stand is gehouden, was en is een van de grootste struikelblokken bij de vredesonderhandelingen.

Denk niet dat het geweld tegen Joden pas in 1948 begon; al in 1929 werden er 123 ongewapende joodse kolonisten in Hebron gedood.

Holocaust, intifada, vluchtelingen, onderdrukking, godsdienst; teveel partijen, teveel hartstochten, fanatisme, dogmatiek, terrorisme, haviken ... en teveel slachtoffers. Kiezen voor Israël of voor de Palestijnen is niet aan ons ...

Conflict in Israël is niet religieus?
De orthodoxe rabbijn Lody B. van de Kamp weigerde in 2002 het conflict als religieus aan te duiden. „Het huidige conflict in Israël is een politiek probleem tussen Joden en Arabieren. Het is geen conflict tussen Islam en Jodendom. Dat wordt er slechts bijgesleept. Er wordt onterecht een zwartwit-beeld geschapen alsof de Islam in zichzelf in conflict staat met het Jodendom en dat slechts wil vernietigen. Dit is net zo ongenuanceerd als te zeggen dat het Christendom volkomen in vrede is met Israël."

Alle bewoners der aarde verenigen
"Deze dienaar is waarlijk in deze tijd gekomen om de wereld tot nieuw leven te wekken en alle bewoners der aarde te verenigen. Hetgeen God wil, zal geschieden en gij zult de aarde zien als het Abhá (Allerglorierijkste) Paradijs"
Bahá'u'lláh in Tafel aan de Ra'ís.

Oorlog zal volkomen verdwijnen
"In dit wonderbaarlijke tijdperk zal de aarde worden veranderd en de mensheid met rust en schoonheid worden getooid. Geschillen, twisten en moorden zullen worden vervangen door vrede, waarheid en harmonie. Onder de volkeren, naties, rassen en landen zullen liefde en vriendschap heersen. Samenwerking en eenheid zullen tot stand komen en tenslotte zal oorlog volkomen verdwijnen ... "
Beantwoorde Vragen, 'Abdu'l-Bahá, hoofdstuk XII.

"Wel honderdduizend keer helaas, hebben de volkeren der wereld tegenover elkaar onwetendheid en vooroordeel, onnatuurlijke verschillen en vijandige beginselen tentoongespreid en aldus de vertraging van algemene vooruitgang veroorzaakt. Deze terugval komt door het feit, dat de beginselen van goddelijke beschaving volkomen zijn prijsgegeven en de leringen van de Profeten vergeten."
Star of the West, deel VIII, blz. 15.

Gij zijt allen de vruchten van één boom - Allen zijn dienaren van één God - Alles moet worden gedaan, opdat de gehele mensheid onder Gods schaduw moge leven in de uiterste veiligheid en het hoogste geluk.

"Er zijn vele godsdienstoorlogen geweest. Negenhonderdduizend martelaren waren het resultaat van de strijd tussen de Protestanten en de Katholieken (Inquisitie). Hoe velen kwijnden weg in de gevangenissen! Hoe genadeloos was de behandeling van de gevangenen! Alles in naam van de godsdienst!

Eenheid der mensheid
Toen het licht van Bahá'u'lláh in het oosten daagde, verkondigde Hij de belofte van de eenheid der mensheid. Hij sprak de gehele mensheid toe, zeggend:
"Gij zijt allen de vruchten van één boom. Er zijn geen twee bomen, de éne boom van goddelijke genade, de andere de boom van Satan." Daarom moeten wij elkaar de grootste liefde betonen. Wij moeten geen enkel volk als een volk van Satan beschouwen, doch weten en erkennen, dat allen dienaren van één God zijn ...

... De zieke mag niet worden gehaat omdat hij ziek is, het kind mag niet worden gemeden omdat het een kind is. De onwetende mag niet worden veracht, omdat zijn kennis te kort schiet. Allen moeten met liefde worden behandeld, opgevoed, gevormd en geholpen. Alles moet worden gedaan, opdat de gehele mensheid onder Gods schaduw moge leven in de uiterste veiligheid en het hoogste geluk."
Star of the West, deel VIII, blz. 76.

Waar een wil is, is een weg ...

Kees P. 
2006