Collectieve evolutie

De mensheid wordt gezien als bij een proces van collectieve evolutie betrokken te zijn;

...de geleidelijke totstandkoming van vrede, rechtvaardigheid en eenheid op wereldschaal vormen de noodzaak voor de mensheid van déze tijd.

Voor iedereen

Eenheid, een samenleving voor iedereen
Onze samenleving is gebaseerd op de eenheid van de mensheid, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, afkomst, godsdienst, leeftijd, opleiding of beperking; er is niets wat ons van deze eenheid scheidt. Het maakt dus niets uit waar je vandaan komt, of je wetenschapper bent, huisvrouw of metselaar, of je misschien ook een handicap hebt, oud of jong, dik of dun bent. Maar je moet het wèl zelf willen, je bent zélf verantwoordelijk voor je keuzes en je gedrag.

De tijd waarin de mensheid werd overheerst door de adel en geestelijkheid ligt ver achter ons. Maar het is logisch dat we niet allemaal plotseling en gelijktijdig geestelijk volwassen kunnen zijn; dat is ook een heel proces, maar door opvoeding, samenwerking en eenheid zal dat in de toekomst wel zo zijn en komen we nu al een heel eind. Als wij maar wíllen.

Het Bahá'í geloof bestaat niet alleen uit een geestelijke gemeenschap, vergelijkbaar met andere godsdiensten, nee, een bahá'í gemeenschap bestaat uit een geestelijke én een sociale gemeenschap. Wij hebben de bahá'í geschriften, de bahá'í principes en het bahá'í bestuursstelsel. En je kunt dat niet los van elkaar zien - geestelijk én sociaal.

Bahá'í geschriften
Vaak wordt er gezegd dat heilige boeken zoals de Bijbel, de Qur'án en de Bahá'í geschriften erg moeilijk te begrijpen zijn. In vele godsdiensten is dat begrip aan geestelijken voorbehouden. Het is natuurlijk niet eenvoudig om een geestelijke Boodschap welke voor zo'n 1000 jaar bedoeld is, in eenvoudige en klare taal te beschrijven, en dan niet alleen geschikt te maken voor een samenleving als de onze, maar ook een van 1000 jaar later.
Kunnen de geschriften dan alleen maar door mensen met een hoge geestelijke achtergrond worden begrepen? Is dat alleen iets voor een intellectuele elite? Nee hoor, het is voor iedereen bedoeld. Je opleiding is iets anders dan je geestelijke leven.

"Betoont elkander verdraagzaamheid, welwillendheid en liefde. Mocht iemand onder u niet bij machte zijn een bepaalde waarheid te vatten en zich inspannen om deze te begrijpen, legt dan in uw gesprek met hem een geest van uiterste vriendelijkheid en welwillendheid aan de dag. Helpt hem de waarheid te zien en te erkennen zonder uzelf in het minst superieur of in het bezit van grotere gaven te achten."
(Baha'u'llah, Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah, p. 9)

Er zijn natuurlijk dingen die ik beter begrijp en die ik denk helemaal niet te begrijpen. Maar misschien krijg ik daar na verloop van tijd toch meer inzicht in. Dat betekent een zekere groei, want tijdens dat proces (dat lang kan duren) leer je jezelf en je geestelijke wereld steeds beter kennen. Als je dat zonder schuldgevoelens doet en blijft lezen en nadenken, kom je na verloop van tijd steeds verder. Intussen toon je respect voor anderen die misschien nog niet zover zijn, of misschien veel verder... 

Bahá'í bestuursstelsel
Het onderscheidende kenmerk van het Bahá'í geloof is evenwel het Bestuursstelsel waarmee de Stichter het begiftigd heeft. Werkend volgens het door Bahá'u'lláh geleerde principe van beraadslaging wordt de gemeenschap bestuurd door democratisch(!) gekozen raden op plaatselijk, nationaal en internationaal niveau. Het Geloof kent geen geestelijkheid. De activiteiten worden uitsluitend bekostigd door de financiele bijdragen van de geregistreerde leden.
(Internationale Baha'i-Gemeenschap, De Kitab-i-Aqdas - zijn plaats in de baha'i-literatuur, p. 15)

Wat kan ik dan verwachten?
Het onafhankelijk onderzoek naar waarheid, niet belemmerd door bijgeloof of traditie; de eenheid van de gehele mensheid, het principe waar alles om draait en het fundamentele leerstuk van het Geloof; het grondbeginsel van de eenheid van alle religies; de verwerping van iedere vorm van vooroordeel of het nu religie, ras, klasse dan wel nationaliteit betreft; de harmonie die er zijn moet tussen religie en wetenschap; de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de twee vleugels waarop de vogel der mensheid omhoog kan wieken; het invoeren van verplicht onderwijs; het aanwenden van een universele hulptaal; de uitbanning van de uitersten van armoede en rijkdom; de instelling van een wereldgerechtshof voor het bijleggen van geschillen tussen naties; de verheffing van arbeid, verricht in de geest van dienstbaarheid, tot de rang van gebed; de eerbiediging van gerechtigheid als het heersende grondbeginsel in de menselijke samenleving en van religie als een bolwerk voor de bescherming van alle volkeren en naties en de vestiging van een duurzame en universele vrede als het hoogste doel van de gehele mensheid. (Onder de supervisie van het UHvG, De Eeuw van Licht)

Wat betekent dat voor mij?
Als bahá'í sta je er niet meer alleen voor. Je maakt deel uit van een wereldomvattende gemeenschap welke gebaseerd is op liefde en broederschap. Je wordt opgenomen in je plaatselijke gemeenschap en hebt deel aan de bijeenkomsten, het 19-daagse feest en studieklassen. Als je een moeilijke beslissing moet nemen mag je met je Plaatselijke Geestelijke Raad consulteren om tot de best mogelijke keuze te komen.

Je hoort dan niet alleen tot de bahá'í gemeenschap, maar tot de gemeenschap van alle mensen op aarde, want de eenheid der mensheid is voor iedereen.

Hoe gaan we met elkaar om?
We vinden dat we het al zo goed doen. O ja? Zo denkt Bahá'u'llá, de Stichter van het Bahá'í Geloof erover ...

Hoor geen kwaad en zie geen kwaad, verlaag uzelf niet, noch zucht en ween.
Spreek geen kwaad, opdat het niet tegen u gesproken wordt en overdrijf niet de fouten van anderen, opdat uw eigen fouten niet groot lijken.
Wens niet de vernedering van een ander, opdat uw eigen vernedering niet blootgelegd wordt.
Leef dus de dagen van uw leven, die korter zijn dan een vluchtig ogenblik, vlekkeloos van geest, rein van hart, met zuivere gedachten en een geheiligde aard, dat gij in staat zult zijn vrij en tevreden dit stoffelijk omhulsel af te leggen, u naar het mystieke paradijs te begeven en voor immer in het eeuwige koninkrijk te verwijlen.
(Baha'u'llah, De Verborgen Woorden, p. 43)

Dacht u dat we er al waren?

Kees P. 
2010