Wereldgemeenschap

De bahá'í-religie onderscheidt zich door haar plan voor een wereldgemeenschap en een wereldcultuur.

Haar regels zijn goddelijk van aard omdat ze in door Bahá'u'lláh zelf geopenbaarde geschriften gegeven zijn en ze het de mensen makkelijk maken om er in mee te werken.

Bahá'í onderwerpen en principes

Waarom zou ik een godsdienst moeten aanhangen? Godsdienst is eigenlijk uit de tijd. Of kun je godsdienst eigenlijk niet missen?

Godsdiensten
Ondanks alle menselijke fouten en gebreken die in de godsdiensten zijn geslopen, hebben zij (de ware godsdiensten) de mensheid in zijn ontwikkeling gestuurd en gemotiveerd, en de enige reden hiertoe was 'de ontwikkeling van onze mensheid' en geen enkele andere! Alle andere motivators - technologie, wetenschap, materiële ontwikkeling, socialisme, kerkstructuren (ook de kerk), noemt u maar op - hebben een andere, onderliggende reden (geld, macht, enz.), en zullen daar nooit in slagen. Leest u eens de verschillende heilige boeken - o.a. Bijbel, Koran, Bahá'í Geschriften - en ik ben ervan overtuigd dat u het met alle doelstellingen eens bent. De manier waarop verschilt echter naar de tijd waarin deze heilige geschriften werden geopenbaard. De omstandigheden van 2000 jaar geleden zijn nu eenmaal anders als die van nu. De leraar van een kleuterschool geeft nu eenmaal anders les dan die van een universiteit, maar beiden zijn goed opgeleide en vakkundige leraren.

Wat biedt het Bahá'í-geloof mij nu eigenlijk meer dan alle andere godsdiensten al doen? Hierop is geen eenvoudig antwoord te geven, maar wij zullen het proberen. Wij beginnen met het belang en de waarde van alle voorgaande godsdiensten te onderstrepen. Zonder deze godsdiensten zouden wij misschien nog in dierenvellen rondlopen of allang niet meer bestaan. Ondanks alle menselijke fouten en gebreken die in de godsdiensten zijn ingeslopen, hebben zij de mensheid in zijn ontwikkeling gestuurd en gemotiveerd.

Voortschrijdende Openbaring
God heeft een plan met de wereld, met onze mensheid (de voortdurende ontwikkeling van de mens). Om die reden zendt Hij ons steeds, wanneer de deugden en de liefde uit de wereld zijn verdwenen, van tijd tot tijd, Zijn Boodschappers met een nieuwe Tijding, aangepast aan de noden en behoeften van de tijd. Met een bevestiging van de vorige Boodschapper en een belofte voor een volgende.

Het Bahá'í-geloof is de meest recente wereldgodsdienst. Bahá'u'lláh is de meest recente Profeet en Boodschapper van God. Hij brengt de nieuwe Openbaring voor de vorming van een nieuwe Wereldorde, de verdere ontwikkeling van de mens. Hij heeft alle voorgaande Profeten (wereldgodsdiensten) bevestigd en hun profetieën vervuld. Hij heeft een belofte gegeven voor de komst van een volgende Profeet en Boodschapper.

Eigen verantwoordelijkheid
Het Bahá'í-geloof stelt ieder voor zijn eigen ontwikkeling verantwoordelijk en kent daarom geen priesters of andere gezagsdragers. Natuurlijk is er een structuur. Die bestaat uit gekozen plaatselijke en nationale Geestelijke Raden en een Universeel Huis van Gerechtigheid. Denk niet dat een dergelijke eigen verantwoordelijkheid zo eenvoudig is. Het is een van de moeilijkste en zwaarste opgaven aan de mens van deze tijd.

Zelfstandig onderzoek
Bahá'ís geloven dat, omdat er slechts één waarheid is, alle mensen geleidelijk de verschillende facetten hiervan zullen ontdekken en uiteindelijk zullen komen tot gezamenlijk begrip en eenheid, vooropgesteld dat zij oprecht zoeken naar de waarheid. Verder is uw eigen waarheid afhankelijk van uw talenten, uw karakter, uw opleiding, uw opvoeding, en uw vermogen tot opnemen. Uw waarheid is dus een steeds evoluerende waarheid en u respecteert natuurlijk iemand anders, die misschien verder is of nog niet zo ver. Ook wanneer u iets op gezag van anderen aanneemt, blijft u zelf verantwoordelijk.

Geen vooroordeel
Het voornaamste vraagstuk dat moet worden opgelost is hoe de huidige wereld, met haar ingewortelde conflictpatroon, kan veranderen in een wereld waar harmonie en samenwerking heersen. Wereldorde kan alleen gebaseerd worden op een onwankelbaar bewustzijn van het één-zijn van de mensheid, een geestelijke waarheid die door alle menswetenschappen wordt bevestigd. Antropologie, fysiologie en psychologie erkennen slechts één menselijke soort, hoewel oneindig gevarieerd in de secundaire aspecten van het leven. Erkenning van deze waarheid vereist het loslaten van vooroordeel - vooroordeel van welke soort dan ook - van ras, klasse, huidskleur, geloof, natie, sekse, graad van materiële beschaving, van alles wat mensen in staat stelt zichzelf als superieur aan anderen te beschouwen.

Consultatie
Bahá'u'lláh vestigde met klem de aandacht op de verdiensten en de onmisbaarheid van beraadslagingen voor het ordenen van menselijke aangelegenheden. Hij zei: "Beraadslaging verleent een ruimer bewustzijn en verandert gissingen in zekerheid. Ze is een stralend licht dat in een duistere wereld de weg wijst en leiding geeft. Voor alles is er, en dat zal steeds zo blijven, een staat van vervolmaking en rijping. De volmaaktheid van de gave van begrip komt tot uiting in beraadslaging." Alleen al de poging om vrede te bereiken door het proces van beraadslaging zoals hij dat voorstelde, toe te passen, kan een zo weldadige geest onder de volkeren der aarde vrijmaken dat geen enkele macht het uiteindelijke, triomferende resultaat kan weerstaan.

Gelijkwaardigheid van man en vrouw
Bahá'u'lláh stelt de gelijkwaardigheid van man en vrouw vast. Dit is nieuw en eigen aan de leringen van Bahá'u'lláh, want alle andere religies hebben de man boven de vrouw geplaatst. Kijkt u eens goed rond in onze eigen maatschappij en die daarbuiten. Er moet nog veel gebeuren voordat man én vrouw gelijkwaardig zijn, gelijkwaardig worden behandeld en beloond.

Kees P.
2009