Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

Religie en wetenschap

'Ali, de schoonzoon van Mohammed, zei: "Hetgeen in overeenstemming met wetenschap is, is eveneens in overeenstemming met godsdienst." Hetgeen het verstand van de mens niet kan begrijpen, behoort de godsdienst niet te aanvaarden. Godsdienst en wetenschap gaan hand in hand en een godsdienst, die in strijd is met wetenschap, is niet de waarheid.
Wisdom of 'Abdu'l-Bahá.

Zolang als wij ons kunnen herinneren hebben de religies een min of meer onaantastbare status gehad in vergelijk met de wetenschap. Hoeveel wetenschappers zijn er niet door de christelijke kerk als ketters veroordeeld of moesten hun wetenschap verloochenen. Alleen in de Islám werd wetenschap aangemoedigd.
De wetenschap heeft in de 19e, 20e en 21e eeuw zoveel vooruitgang geboekt, dat we ons met recht wetenschappelijke en technologische reuzen kunnen noemen. Wat is er allemaal niet mogelijk! In de religie is er ook veel veranderd, maar ouderwetse dogma's en denkbeelden zijn er nog steeds. Ook wanneer mensen hun kerk hebben verlaten, houden velen zich daar nog aan vast, want geestelijk zijn we dwergen gebleven.

Wetenschap alleen is niet voldoende
Wetenschap geeft ons de noodzakelijke vooruitgang en verbetering in ons bestaan. Denk er eens aan hoe we bijvoorbeeld de problemen rond het milieu te lijf moeten gaan zonder een vooruitstrevende wetenschap en passende technologie. Maar wetenschap alleen is niet voldoende. Religie moet ervoor zorgen dat de wetenschap niet ontaardt en op de juiste wijze ten dienste van de gehele mensheid, en niet een bevoorrechte groep, wordt aangewend. Dan moet die religie zich het lot van de gehele mensheid aantrekken en niet alleen van de Christelijke wereld, de Moslims, de Hindoes, enz., want dan dient die religie niet de GEHELE mensheid. Er is daarom dringend een religieus uitgangspunt nodig dat voor alle mensen en volkeren aanvaardbaar is. Waarom kan er wèl een wetenschappelijke methode door iedereen aanvaard worden omdat die goed is voor de gehele mensheid, maar bij religie zou dat niet kunnen?

Religie en Wetenschap samen
Bahá'u'lláh, de Stichter van het Bahá'í-geloof verklaart: 'Als religie niet in overeenstemming is met wetenschap, dan is de religie een dwaalleer of de wetenschap kwakzalverij'. Als wij bij ons eigen onderzoek naar de waarheid gebruik moeten maken van religie en wetenschap, behoren deze ook op waarheid te berusten en moeten zijn ontdaan van alle bijgeloof en kwakzalverij.

Bahá'u'lláh heeft in Zijn goddelijke Openbaring verkondigd dat Hij de Beloofde is van ALLE religies. Hij heeft verordineerd, dat religie en wetenschap met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Hij heeft ook uiteengezet waarom dat alles zo moet zijn, n.l. ten behoeve van de voortschrijdende ontwikkeling van de gehele mensheid, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, afkomst of religie, voor de eenheid der mensheid, de eenheid van God.
De aarde is één planeet en wij allen zijn de bewoners. Aan ons is de keuze wat we daarvan maken: de hemel of ... ?

Kees P.
2006