Wereldgemeenschap

De bahá'í-religie onderscheidt zich door haar plan voor een wereldgemeenschap en een wereldcultuur.

Haar regels zijn goddelijk van aard omdat ze in door Bahá'u'lláh zelf geopenbaarde geschriften gegeven zijn en ze het de mensen makkelijk maken om er in mee te werken.

Eenheid van God

Wat heeft godsdienst eigenlijk voor zin en wat heeft godsdienst met wereldeenheid en eenheid der mensheid te maken?

De eenheid van God is niet nieuw. Het Jodendom en de Islám zijn hierin ook heel duidelijk. De geloofsbelijdenis van de moslim is dan ook: ik getuig dat er geen god is dan God en dat Mohammed Zijn dienaar en profeet is. Hoewel het Christendom zich bij de eenheid van God aansluit, wordt er toch twijfel gezaaid door het dogma van de drieëenheid van God (Vader, Zoon en heilige Geest). Ook de oude Egyptische godsdienst kende een eenheid van God, terwijl het Hindoeïsme en Boeddhisme dit niet uitsluiten. De veelheid van allerlei goden lijkt op die van de christelijke drieëenheid.

Zijn er twee goden, God en de duivel? In alle heilige boeken wordt over een almacht (God) en een tegenpool (duivel, satan, Idris, enzovoorts), een 'goed' en een 'kwaad' geschreven. Zijn er dan twee almachtige krachten?

Bahá'u'lláh, de Profeet en Stichter van het Bahá'í-geloof, is daar heel duidelijk over. "In de schepping bestaat geen kwaad; alles is goed. Bepaalde eigenschappen en de aangeboren aard van sommige mensen die afkeurenswaardig schijnen, zijn dit niet in werkelijkheid. U kunt bijvoorbeeld van de eerste levensdagen af bij een zuigeling de tekenen van begeerte, boosheid en humeurigheid waarnemen. Het antwoord hierop is dat begeerte, hetgeen betekent meer vragen, een prijzenswaardige eigenschap is, indien juist gebruikt. Hetzelfde geldt voor alle natuurlijke eigenschappen van de mens, die het belangrijkste van het leven vormen; indien men deze op onwettige wijze gebruikt of laat zien, worden zij afkeurenswaardig. Hierdoor is het duidelijk dat de schepping uitsluitend goed is."

Wie is God? Deze vraag heeft nog niemand naar tevredenheid kunnen beantwoorden. Hoewel bijna iedereen God een transcendente plaats toedeelt, beweren enkele genootschappen dat God een lichaam van vlees en bloed heeft, een lichamelijke vrouw, kortom een gezin.

In het Jodendom is het verboden de heilige naam van God uit te spreken; vandaar de uitdrukking 'Jawhe' of 'Jehovah' inplaats van 'God'. Bahá'u'lláh, de Profeet en Stichter van het Bahá'í-geloof, zegt over God: "Voor ieder scherpziend en verlicht hart is het duidelijk dat God, de onkenbare Essentie, het goddelijk Wezen, onmetelijk is verheven boven iedere menselijke eigenschap, zoals lichamelijk bestaan, stijgen en neerdalen, vooruitgang en teruggang... Hij is en was altijd verborgen in de aloude eeuwigheid van Zijn Wezen en zal eeuwigdurend in Zijn Werkelijkheid verborgen blijven voor het menselijk oog... Hij is verheven buiten en boven alle scheiding en vereniging, alle nabijheid en veraf-zijn. Geen teken kan Zijn tegenwoordigheid of Zijn afwezigheid aanduiden... Door Zijn wens ... zijn allen uit het volslagen niets in het rijk van het zijnde getreden, de wereld van het zichtbare."

Wat heb je dan aan een God van Wie je niet eens kunt zeggen dat Hij bestaat? Juist daarom zend Hij van tijd tot tijd Zijn Boodschappers naar de aarde. Zij weerspiegelen de goddelijke eigenschappen naar de mensen.

Bahá'u'lláh zegt hierover: "Daar de deur tot de kennis van de Aloude der Dagen aldus voor alle wezens is gesloten, deed de Bron van oneindige genade ... deze stralende Juwelen van Heiligheid uit het rijk van de geest verschijnen in de edele vorm van de menselijke tempel en zich aan alle mensen openbaren, opdat zij aan de wereld de geheimen van het onveranderlijke Wezen kunnen meedelen en vertellen van de subtiliteiten van Zijn onvergankelijke Essentie... Uit Hem komt hun kennis en kracht; uit Hem spruit hun soevereiniteit voort."

Bahá'u'lláh beschrijft hier de Profeten en Boodschappers van God, zoals Adam, Abraham, Mozes, Christus, Boeddha, Zoroaster, Mohammed, en Bahá'u'lláh. Samen vormen Zij de eeuwigdurende voortschrijdende Openbaring van God aan de mens. Lees hierover meer in het Boek van Zekerheid. Boek van Zekerheid, Bahá'u'lláh, Stg. Bahá'í Literatuur

Speelt godsdienst een belangrijke rol? Bahá'u'lláh spreekt over godsdienst als maatschappelijke kracht en zegt: "Godsdienst is het voornaamste middel voor de vestiging van orde in de wereld en voor het vredige geluk van allen die daar wonen". Verwijzend naar de verdwijning of de verwording van de godsdienst, schreef Hij: "Zou de lamp van religie verduisterd worden, dan zal chaos en verwarring het gevolg zijn en het licht van heerlijkheid, van rechtvaardigheid, van rust en vrede zal ophouden te schijnen." Bij een opsomming van dergelijke gevolgen duiden de Bahá'í geschriften aan dat de "verwording van de menselijke natuur, de ontaarding van het menselijk gedrag, het verderf en het uiteenvallen van menselijke instituten, zich onder zulke omstandigheden van hun slechtste en weerzinwekkendste kant laten zien. 's Mensen karakter wordt verlaagd, het vertrouwen geschokt, de kracht van de discipline verzwakt, de stem van 's mensen geweten tot zwijgen gebracht, het gevoel van betamelijkheid en schaamte vervaagt, opvattingen omtrent plichtbesef en solidariteit, omtrent wederzijdse gelijke behandeling en trouw, worden vervormd, en het echte gevoel van vrede, van vreugde en van hoop wordt geleidelijk uitgedoofd."

Is godsdienst belangrijk voor wereldeenheid? Bahá'u'lláh verklaart wereldeenheid als: "Een wereldgemeenschap waarin alle economische barrières voorgoed zullen zijn opgeheven en de onderlinge afhankelijkheid van kapitaal en arbeid definitief wordt erkend; waarin het getier van godsdienstig fanatisme en strijd voorgoed zal zijn bedaard; waarin de vlam van rassenhaat tenslotte zal zijn gedoofd; waarin één enkele internationale wetgeving - het product van het weloverwogen oordeel van de vertegenwoordigers van de wereldfederatie - als strafmaatregelen de onmiddellijke en dwingende interventie van de gecombineerde legers der federale eenheden zal hebben; en tenslotte een wereldgemeenschap waarin de woede van een grillig en strijdvaardig nationalisme zal zijn veranderd in een blijvend bewustzijn van wereldburgerschap."

Kees P.
2004

- alle aanhalingen zijn uit de Bahá'í Geschriften