Collectieve evolutie

De mensheid wordt gezien als bij een proces van collectieve evolutie betrokken te zijn;

...de geleidelijke totstandkoming van vrede, rechtvaardigheid en eenheid op wereldschaal vormen de noodzaak voor de mensheid van déze tijd.

Eenheid der mensheid

Iedere dag horen we van de media berichten over de ernstige problemen waarmee onze maatschappij mee te kampen heeft. En dan bedoelen we nog niet eens de kredietcrisis. Vandalisme, zinloos geweld, criminaliteit en chaos hebben zulke vormen aangenomen dat overheden in vele steden daar geen grip meer op hebben. Gewone mensen voelen zich machteloos en het lijkt steeds erger te worden. We bedenken allerlei oorzaken ... buitenlanders, moslims, verwende jongeren, het milieu, slapheid van het gezag, de maatschappij, en nog veel meer, maar zijn zelf niet in staat om deze toestand te begrijpen.

Bahá'u'lláh, de Manifestatie van God en Stichter van het Bahá'í-geloof, kent de problemen van onze tijd als geen ander. Lees daarom eens wat Hij daarover zegt.

"O MENSENKINDEREN!
Weet gij waarom Wij u allen hebben geschapen uit dezelfde stof? Opdat geen mens zich boven de ander zou verheffen. Overweegt te allen tijde in uw hart hoe gij werd geschapen ..."
Verborgen Woorden (Arabisch), Bahá'u'lláh, Stg Bahá'í Literatuur, Den Haag, 2e druk, 1975

O, gij mensenkinderen! Het fundamentele doel dat het Geloof van God en Zijn Religie bezielt, is de belangen van de mensheid te beveiligen, de eenheid der mensheid te bevorderen en de geest van liefde en kameraadschap onder de mensen aan te kweken. Laat het niet een bron van onenigheid en strijd, van haat en vijandschap worden.
Dit is het rechte Pad, het hechte en onwrikbare fundament. Alles wat op dit fundament wordt opgericht, kan door de wisselvalligheden der wereld nooit aan kracht verliezen, noch zal het verloop van talloze eeuwen haar structuur ondermijnen. Wij hopen dat de godsdienstleiders en de heersers der wereld eendrachtig zullen opstaan voor de hervorming van deze tijd en het herstel van haar voorspoed.
Laten zij, na diep nagedacht te hebben over 's werelds noden, tezamen beraadslagen en, door een zorgvuldige en diepgaande overweging, aan een verziekte en hevig gekwelde wereld het geneesmiddel toedienen dat zij nodig heeft.... Het betaamt hun die gezag hebben in alles gematigdheid te betrachten. Alles wat de grenzen van gematigdheid overschrijdt zal geen heilzame invloed meer uitoefenen.
Denkt bijvoorbeeld goed na over zaken als vrijheid, beschaving en dergelijke. Hoe gunstig verstandige mensen deze dingen ook mogen beoordelen, ze zullen een verderfelijke invloed uitoefenen, indien bovenmatig doorgevoerd.... God geve dat als gevolg van de intensieve pogingen die hun heersers, wijzen en geleerden onder de mensen hebben gedaan, de volkeren der wereld ertoe gebracht zullen worden hun voornaamste belangen te erkennen.
Hoe lang zal de mensheid in haar eigenzinnigheid volharden? Hoe lang zal het onrecht voortduren? Hoe lang zullen chaos en verwarring heersen onder de mensen? Hoe lang zal tweedracht het beeld van de maatschappij verstoren?....De windvlagen van wanhoop waaien helaas uit alle richtingen, en de strijd die de mensheid verdeelt en teistert neemt met de dag toe. Men kan de tekenen van dreigende ontreddering en chaos nu waarnemen, aangezien de bestaande orde betreurenswaardig gebrekkig blijkt te zijn.
Ik smeek God, verheven zij Zijn glorie, dat Hij de volkeren der aarde genadiglijk moge doen ontwaken, moge geven dat hun gedrag hun uiteindelijk ten goede zal komen en hen helpen te volbrengen hetgeen hun staat betaamt.
(Baha'u'llah, Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah, p. 129, hfdst. CX)

Ziet hoe de wereld iedere dag door een nieuwe ramp wordt geteisterd. De ellende in de wereld neemt voortdurend toe. Vanaf het ogenblik dat de Súriy-i-Ra'is (Tafel aan de Ra'is) werd geopenbaard tot de huidige dag kwam noch de wereld, noch het hart van haar volkeren tot rust. Nu eens door wedijver en geschillen beroerd, dan weer door oorlogen geschokt, is de wereld het slachtoffer geworden van ingewortelde ziekten.
Haar ziekte nadert het stadium van volslagen hopeloosheid, aangezien het de ware Geneesheer belet wordt het geneesmiddel toe te dienen, terwijl kwakzalvers met eerbied worden bejegend en volle vrijheid van handelen krijgen.... Het stof van oproer heeft het hart der mensen verduisterd en hun ogen verblind. Eerlang zullen zij de gevolgen ontwaren van hetgeen hun handen hebben aangericht in de Dag Gods. Aldus waarschuwt Hij die de Albezielde is, in opdracht van Hem Die de Almogende is, de Almachtige.
(Baha'u'llah, Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah, p. 27, hfdst. XVI)

Wat de Heer heeft voorgeschreven als de voortreffelijkste remedie en het machtigste werktuig tot genezing van de gehele wereld is de vereniging van alle volkeren in één universele Zaak, één gemeenschappelijk Geloof. Dit kan op geen andere wijze worden bereikt dan door de kracht van een kundig, een almachtig en bezield Geneesheer. Waarlijk, dit is de waarheid en al het andere niets dan dwaling.
(Baha'u'llah, Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah, p. 150, hfdst. CXX)

Bahá'ís over de hele wereld zijn zich daarvan bewust en doen hun best om deze eenheid der mensheid in praktijk te brengen. Dit geldt natuurlijk ook voor de bahá'ís van Nederland en Twente. Hoe denkt u daarover?

Kees P.
2006