Wereldgemeenschap

De bahá'í-religie onderscheidt zich door haar plan voor een wereldgemeenschap en een wereldcultuur.

Haar regels zijn goddelijk van aard omdat ze in door Bahá'u'lláh zelf geopenbaarde geschriften gegeven zijn en ze het de mensen makkelijk maken om er in mee te werken.

Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Nederlandse Grondwet
Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Bahá'í-geloof
Bahá'u'lláh, de Manifestatie van God en Stichter van het Bahá'í-geloof, stelt in 1844 de gelijkwaardigheid van man en vrouw vast. Dit is nieuw en eigen aan Zijn leringen, want alle andere religies hebben de man boven de vrouw geplaatst.
Bron: Promulgation of Universal Peace, Deel II, blz. 450

In 1852 werd een jonge Perzische dichteres door de religieuze autoriteiten van Teheran met haar eigen sluier gewurgd. Tahirih luidde daarmee een nieuw tijdperk in van de gelijkwaardigheid van de vrouw in een gewoonlijk door mannen overheerste gemeenschap.

Evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke
In het verleden werd de wereld geregeerd door kracht, en de man overheerste de vrouw door krachtige en strijdlustige eigenschappen van lichaam en geest. Maar de weegschaal begin reeds over te hellen, kracht is niet meer doorslaggevend, terwijl een levendige geest, intuïtie en de geestelijke eigenschappen van liefde en dienstwilligheid welke háár sterkste zijde zijn, de overhand krijgen. Hierdoor zal het nieuwe tijdperk minder mannelijk zijn en meer doortrokken van vrouwelijke idealen; of om het nauwkeuriger uit te drukken, het zal een tijdperk worden waarin de mannelijke en vrouwelijke elementen van de beschaving beter in evenwicht zullen zijn.
Bron: Star of the West, deel IX, nr. 7, blz. 8

De vrouw overtreft de man
In sommige opzichten overtreft de vrouw de man. Zij is fijngevoeliger, ontvankelijker en heeft een grotere intuïtie. Als de moeder goed onderlegd is, zullen haar kinderen goed worden grootgebracht. Als de moeder wijs is, zal zij haar kinderen leiden op het pad der wijsheid. Als de moeder godsdienstig is, zal zij haar kinderen tonen hoe zij God moeten beminnen. Als de moeder zedelijk hoog staat, zal zij haar kinderen leren oprecht te zijn.
Daarom is het duidelijk dat de toekomstige generatie van de moeders van nu afhangt. Is dit voor de vrouw niet een hoogst belangrijke verantwoordelijkheid? Moet haar niet alle mogelijke voorrang worden gegeven om deze taak voor te bereiden?
Bron: Paris Talks, "Abdu'l-Bahá, blz. 161-162

Invloed van de vrouw op de samenleving
Zo zal het geschieden dat wanneer vrouwen volkomen en op voet van gelijkheid deelnemen aan alle zaken van bestuur, vol zelfvertrouwen en kundig de grote arena van wetgeving en het staatsbewind betreden, er een einde komt aan het voeren van oorlogen; want de vrouw zal oorlogvoering tegenwerken en verhinderen.
Bron: Promulgation of Universal Peace, Deel I, blz. 130

Denkt u dat we er in Nederland al zijn?
Hebben we hier al gelijkwaardigheid van man en vrouw? Dat gelooft u toch werkelijk niet, hoewel we al verder zijn dan in veel andere landen het geval is. Maar denkt u dat wij, wanneer wij in dezelfde omstandigheden zouden verkeren als die andere landen, het er beter van hadden afgebracht? Dat gelooft u toch ook niet, wel?

Kees P.
2005