Wereldgemeenschap

De bahá'í-religie onderscheidt zich door haar plan voor een wereldgemeenschap en een wereldcultuur.

Haar regels zijn goddelijk van aard omdat ze in door Bahá'u'lláh zelf geopenbaarde geschriften gegeven zijn en ze het de mensen makkelijk maken om er in mee te werken.

Waarin het Bahá'í-geloof met andere godsdiensten overeenkomt

Het begrip religie is moeilijk, zo niet onmogelijk te definiëren. Er bestaan vele tientallen definities, maar geen enkele definitie wordt algemeen aanvaard. Iedereen heeft wel een idee van wat met religie, godsdienst of geloof bedoeld wordt.

Geloof in God de Schepper
Net als in andere godsdiensten geloven Bahá'ís dat God de mens heeft geschapen.

O MENSENZOON! Verborgen in Mijn onheuglijk bestaan en in de aloude eeuwigheid van Mijn wezen wist Ik dat Ik u liefhad; daarom schiep Ik u, legde Mijn gelijkenis in u en openbaarde u Mijn schoonheid.

O MENSENZOON! Ik had uw schepping lief, daarom schiep Ik u. Heb Mij dus lief, dat Ik uw naam kan noemen en uw ziel kan vervullen met de geest des levens. 
Verborgen Woorden (Arabisch), Bahá'u'lláh, Stg Bahá'í Literatuur, Den Haag, 2e druk, 1975, nrs 3 en 4.

Boodschappers van God
Het Bahá'í-geloof heeft de Manifestaties of Boodschappers van God gemeen met die van de verschillende godsdiensten: joden, christenen, moslims, zoroastriërs, hindoes, boeddhisten, en anderen.

Vervolging
Het Bahá'í-geloof is in de meeste islamitische landen verboden. Sinds 1844, het ontstaan van het Bahá'í-geloof, worden er in Irán, de bakermat van het Bahá'í-geloof, bahá'is vervolgd, zijn er bahá'ís gedood, worden bahá'ís ontslagen en hun pensioen afgenomen, worden eigendommen van bahá'ís geconfisceerd, worden kinderen van bahá'ís het recht op onderwijs ontzegd, worden bahá'í begraafplaatsen geruimd, worden bahá'í heilige plaatsen gesloopt. Het bahá'í geloof wordt niet erkend, bahá'í huwelijken worden niet erkend en bahá'ís hebben niet dezelfde rechten als burgers met een andere godsdienst. Maar net als de vroege Christenen en Moslims zullen Bahá'ís hun geloof niet opgeven. Het Bahá'í-geloof is enorm gegroeid ... het verleden heeft duidelijk bewezen dat niemand een nieuwe Openbaring van God kan tegenhouden.

"Gij hebt gezien hoe zwaar Gods Profeten, Zijn Boodschappers en Uitverkorenen werden gekweld. Overpeins een wijle de beweegredenen en de oorzaken die tot zulk een vervolging gevoerd hebben. Nimmer, in geen enkele Godsbeschikking, zijn de Profeten Gods ontkomen aan de godslastering van hun vijanden, de wreedheid van hun onderdrukkers, de veroordeling van de geleerden van hun tijd, die verschenen onder het mom van rechtschapenheid en vroomheid. Dag en nacht maakten Zij een zielesmart door die door niemand ooit gepeild kan worden, behalve door de kennis van de ene ware God, verheven zij Zijn glorie."
(Baha'u'llah, Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah, p. 39)

Gelovigen
De volgelingen van het Bahá'í-geloof zijn gewone mensen uit alle lagen van de bevolking met al hun fouten en gebreken, net als die van andere godsdiensten. Ook hier geldt dat wanneer iemand toetreedt hij niet meteen perfect is, maar aan zijn moeizame geestelijke reis begint om met vallen en opstaan de Wil van God te doen voor zover hij daartoe in staat is.

O MENSENKINDEREN!
Weet gij waarom Wij u allen hebben geschapen uit dezelfde stof? Opdat geen mens zich boven de ander zou verheffen. Overweegt te allen tijde in uw hart hoe gij werd geschapen ...
Verborgen Woorden (Arabisch), Bahá'u'lláh, Stg Bahá'í Literatuur, Den Haag, 2e druk, 1975

Kees P. 
2009