Collectieve evolutie

De mensheid wordt gezien als bij een proces van collectieve evolutie betrokken te zijn;

...de geleidelijke totstandkoming van vrede, rechtvaardigheid en eenheid op wereldschaal vormen de noodzaak voor de mensheid van déze tijd.

Het nieuwe tijdperk

Hoe zou het toch komen dat godsdiensten zo struikelen over het bestaan van andere godsdiensten dat daar zelfs allerlei uitbarstingen van geweld en vervolging uit voortkomen. Iedere dag worden er ergens op de wereld mensen belaagd en zelfs gedood om hun godsdienst.

Het nieuwe tijdperk
Iedere keer als er weer een Profeet komt met een nieuwe Boodschap van God begint ook de tegenstand door de gevestigde godsdienst.
Die Profeet vervult de voorwaarden welke door Zijn voorganger werden gegeven om Hem bij Zijn komst te herkennen, maar de volgelingen van de voorgaande godsdienst schijnen niet in staat te zijn dit te doen. Dit was al zo bij de komst van vroegere Profeten waaronder Mozes, Jezus Christus en Mohammed.

Godsdienst is iets wezenlijks
Jean-Paul Sartre geloofde niet in God en noemde de godsidee zelfs de ontkenning van onze vrijheid, maar hij had wel het over het God-vormige gat in het menselijk bewustzijn op de plaats die God altijd had bezet.
Is er een betere redenatie voor een natuurlijke plaats van godsdienst in het bewustzijn van de mens? Bijna iedereen denkt of voelt ook dat er 'iets' moet zijn.

Godsdienst als sociale zekerheid
Als we het over godsdienst hebben dan hebben we het over een organisatie van geloofsgemeenschappen, zoals de RK-kerk en de 'Umma (wereldgemeenschap van moslims). Een soort van sociale zekerheid vormde eeuwenlang een belangrijk aspect van deze gemeenschappen. Was je nergens lid van, dan stond je echt helemaal alleen.

Als iemand in de Verenigde Staten van de oostkust naar de westkust verhuist en daar helemaal niemand kent, dan kan hij/zij lid worden van een plaatselijk kerkgenootschap, wordt in die gemeenschap opgenomen en heeft daar zijn/haar sociale leven. In Nederland is dat heel anders, want afstanden zijn hier niet zo groot en wij hebben meer landelijke dan lokale kerkgenootschappen.

Sociale zekerheid van de overheid
In veel westerse landen is die sociale functie van de kerken langzamerhand overgenomen door locale en nationale overheden. In plaats van een lidmaatschap van een kerk hebben we tegenwoordig allerlei sociale wetten waarmee we ons van sociale genootschappen hebben losgemaakt.

Het is tegenwoordig vanzelfsprekend dat we zelf onze beslissingen nemen en geen kerk of priester meer om raad vragen. Als we ziek zijn gaan we naar een dokter. We hebben een uitgebreide technologie tot onze beschikking, we zijn goed opgeleid, zoeken zelf onze oplossingen en antwoorden en hebben niemand anders meer nodig. We beschikken over sociale diensten, maatschappelijk werkers, verzekeringen en pensioenen. Hoe zit dat dan met God? Hebben we Die nog nodig?

God in het nieuwe tijdperk
In het nieuwe tijdperk is God niet alleen meer van de kerk en de priesters, maar is God van onszelf geworden. Hij heeft ons respect en verantwoordelijkheid gegeven om ons leven zelf in te richten. Hij voorziet ons bovendien van alle kennis en vaardigheden welke wij nodig hebben om onze eigen beslissingen te nemen. En als moderne mens hebben wij dat heel hard nodig, want wij worden met enorme ontwikkelingen geconfronteerd, waar keuzes moeten worden gemaakt. De Bahá'í principes en het Bestuurstelsel vormen een basis voor de mensheid van de Nieuwe Tijd.

Het is voor iederéén
Wij zijn voortaan voor goddelijke inspiratie niet meer afhankelijk van kerken en priesters, maar ontvangen die rechtstreeks, tegelijk met de verantwoordelijkheid om daarmee onze samenleving voor iedereen leefbaar te maken. Een keuze voor iedereen.

En wat is de rol van religie hierin?
"... de strekking van de goddelijke leringen is erop gericht om een band van eenheid in de wereld der mensen te scheppen en de basis te leggen voor algehele liefde en vriendschap onderling. Een goddelijke religie kan geen zaak van tweedracht en onenigheid zijn. Als religie de aanleiding wordt tot twist en tegenstellingen, kan religie beter maar niet bestaan. De bedoeling van religie is om het levenselixer te zijn voor de samenleving; als religie een zaak van dood en verderf voor de mensheid wordt, zou het een zegen en beter voor de mensen zijn als ze niet bestond. Juist daarom moet in deze tijd nader onderzoek naar de goddelijke leringen ingesteld worden, want deze zijn in de gegeven omstandigheden waarin de mensheid verkeert, het geneesmiddel. Het doel van een geneesmiddel is om te herstellen en te helen. Worden de symptomen er slechter op, dan is het beter ermee op te houden.
(Abdu'l-Baha, Extracten uit Promulgation of Universal Peace, 12 mei 1912, voordracht bij een bijeenkomst van het International Peace Forum Grace Methodist Episcopal Church West 104th Street, New York)

Nawoord
Je merkt wel dat het niet meer uitmaakt van welke godsdienst je bent. De problemen zijn van de gehele mensheid. Waar de een dat uitdrukt in zijn fundamentalisme en andere vormen van geweld, doet de ander dat in winstbejag, onderdrukking, carrièrezucht en andere vormen van materialisme. Niemand is daarvan uitgesloten.
Maar we kunnen ieder persoonlijk gewoon ons best doen en ons inzetten voor een rechtvaardige samenleving.
Hoe? Lees hier eens over de boodschap van Bahá'u'lláh voor de gehéle mensheid en sta die Ware Geneesheer toe om het geneesmiddel voor de mensheid toe te dienen.

Kees P.
2010