Collectieve evolutie

De mensheid wordt gezien als bij een proces van collectieve evolutie betrokken te zijn;

...de geleidelijke totstandkoming van vrede, rechtvaardigheid en eenheid op wereldschaal vormen de noodzaak voor de mensheid van déze tijd.

Wereldhulptaal

Vele, vele talen
Heden ten dage is één der voornaamste oorzaken van geschillen de verscheidenheid van taal. Ofschoon allen tot dezelfde mensheid behoren, is de taal een van de grootste barrières tussen de mensen. "... Wij hebben in Onze Epistels de gevolmachtigden van het Huis van Gerechtigheid bevolen òf één der bestaande talen te kiezen òf een nieuwe samen te stellen en op dezelfde wijze een gemeenschappelijk schrift aan te nemen en beide aan de kinderen op alle scholen ter wereld te leren, zodat de wereld gelijk één land en één tehuis zal worden."
Bahá'í World Faith, blz. 199

Dat zou betekenen dat door iedereen naast de eigen moedertaal slechts één andere taal of schrift geleerd hoeft te worden. Iedereen zou zich in die éne wereldhulptaal veel beter kunnen uitdrukken en communiceren als nu in al die verschillende talen én iedereen zou zijn eigen moedertaal behouden!

O parlementsleden overal ter wereld!
"Kiest één enkele taal die door allen op aarde zal worden gebruikt, en neemt eveneens een gemeenschappelijk schrift aan. God maakt u waarlijk duidelijk hetgeen u zal baten en u in staat zal stellen onafhankelijk van anderen te zijn. Hij is voorwaar de Milddadigste, de Alwetende, de Welingelichte. Dit zal tot eenheid leiden, kon gij het slechts bevatten, en het voornaamste instrument zijn ter bevordering van harmonie en beschaving... "
Het Heiligste Boek, Bahá'u'lláh, Stg. Bahá'í Literatuur Den Haag, blz. 93

Kees P.
2004