Voorgaande religies

De Bahá'í-leringen benadrukken de eenheid van de grote wereldgodsdiensten.

Bahá'ís geloven dat elke boodschapper over de volgende sprak en dat Bahá'u'lláhs leven en leer de eindtijdbeloften van de voorgaande religies vervullen.

Nieuwe Wereld Orde

Wéér een Nieuwe Wereldorde?

Bahá’u’lláh heeft in zijn leringen aangegeven dat de wereld op weg is naar eenwording. Eenheid zal vervolgens de basis gaan vormen voor een langdurige periode van wereldvrede. Hij zegt dat de mensheid op het punt staat volwassen te worden en dat daarom nu de tijd rijp is voor wereldeenheid.
Feitelijk zal het nodig zijn dat de huidige wereldorde plaats maakt voor een nieuwe, zo zegt Bahá’u’lláh. In dat proces bevindt de wereld zich nu, met alle onrust die daar bij hoort. De oude wereldorde valt uiteen, de nieuwe orde komt er geleidelijk voor in de plaats. De afbraak van de oude orde gaat gepaard met oorlogen, chaos, wanorde en wreedheden, die ontzettend veel leed veroorzaken. De gestage opbouw van de nieuwe wereldorde zal de mensheid nieuwe kracht en inspiratie geven.

'O MENSENKINDEREN!
Weet gij niet waarom Wij u allen hebben geschapen uit hetzelfde stof?
Opdat geen mens zich boven de ander zou verheffen. Overweegt te allen tijde in uw hart hoe gij werd geschapen. Daar Wij u allen hebben geschapen uit één en dezelfde stof, rust op u de plicht gelijk één ziel te zijn, met gelijke voeten te lopen, met gelijke mond te eten en in hetzelfde land te verwijlen, zodat uit uw diepste wezen, door uw daden en gedragingen, de tekenen van eenheid en de kern van onthechting kenbaar worden. Dit is Mijn raad aan u, o schare van licht! Volgt deze raad, dat gij de heilige vruchten van de boom van wondere glorie kunt plukken.'
Bron: Verborgen Woorden - Arabisch, nr. 68, Bahá’u’lláh.

Zolang we gevangen zitten in de droom van individualiteit zal er lijden zijn. Het materiële ego van de mens is alleen niet tot eenheid in staat, wat in zekere zin ook voor het spirituele ego geldt. Wat overblijft is ons bewustzijn, pas wanneer wij in ons diepste wezen beseffen dat wij één mensheid zijn, geschapen uit dezelfde stof en dat in ons gedrag tot daden brengen, zal er een einde aan ons lijden komen.

Wanneer je goed om je heen kijkt, zie je overal tekenen van beginnende en groeiende eenheid.

Voorbeelden van ontluikende eenheid?

De 'Nieuwe Wereld Orde' waar Bahá’u’lláh over spreekt is gebaseerd op de Bahá'í principes:

Het is wel duidelijk dat de Nieuwe Wereldorde, waar Bahá'u'lláh van spreekt een totaal andere is dan de politieke nieuwe wereldorde (NWO) welke al tientallen jaren door het 'Westen' wordt gepropageerd.

Lees ook: Het Vraagstuk van Universele Wereldvrede, een brief geschreven door 'Abdu'l-Bahá aan de Centrale Organisatie voor Duurzame Vrede te Den Haag, 17 december 1919.

Kees P. 2015