Collectieve evolutie

De mensheid wordt gezien als bij een proces van collectieve evolutie betrokken te zijn;

...de geleidelijke totstandkoming van vrede, rechtvaardigheid en eenheid op wereldschaal vormen de noodzaak voor de mensheid van déze tijd.

Wetten, geboden en verboden

Wetten zijn in iedere organisatie en gemeenschap onvermijdelijk. Ook als er geen wetten gemaakt zijn, bestaan er toch 'natuurlijke' wetten, het recht van de sterkste, je brandt je aan vuur, u kunt er vast nog meer bedenken. Met wetten worden allerlei regels, geboden en verboden aangegeven.

Wetten zijn bedoeld als een hulpmiddel om een organisatie of een samenleving goed te laten functioneren. Overtreding van wetten brengt schade toe aan dat functioneren, ook als we die schade niet zelf kunnen zien.

We kennen heel bijzondere wetten, zoals de Tien Geboden, onze Grondwet, het Handvest van de Verenigde Naties met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, ons Burgerlijk Wetboek, en gewone wetten, zoals het reglement van de Lotto en de statuten van de zangvereniging.

Is er een leefbare samenleving denkbaar zonder wetten en verordeningen, zonder normen en waarden?

Fundamenteel verschil in wetgeving
Er zijn wetten waaraan we ons zonder problemen kunnen houden, zoals de verkeersregels en belasting betalen. Die wetten hebben we nodig voor het dagelijks functioneren van onze samenleving. Hoewel we geen vrije keuze hebben om ons aan die wetten te houden bepalen we dat uiteindelijk toch zelf, maar worden dan direct met de gevolgen geconfronteerd.

En dan zijn er de wetten die invloed hebben op ons gedrag. Die zijn nodig voor de verdere ontwikkeling van een samenleving, zoals de Tien Geboden. Hoewel ze vaak gemakkelijk lijken, zijn ze soms heel moeilijk te begrijpen en nog moeilijker te houden. Als je die overtreedt zijn de gevolgen ook niet direct zichtbaar, maar hebben grote invloed op de kwaliteit van je eigen leven en de kwaliteit van onze samenleving.

Wetten van de overheid - wetten van God
We weten dat ze nodig zijn, dat we ons eraan moeten houden en dat dat lang niet altijd even gemakkelijk is. De wetten van ons land worden door de overheid gemaakt of zijn via hen verkregen. Ze zijn afhankelijk van ons politieke systeem. Bahá'ís zijn trouw aan hun land en gehoorzaam aan de wetten van hun land.

En dan zijn er Gods wetten: "De problemen van het menselijk leven, individueel en sociaal, zijn zo ongelofelijk ingewikkeld, dat het gewone menselijke verstand niet in staat is er zonder hulp de juiste oplossing voor te vinden. Slechts de Alwetende kent volledig het doel van de schepping en weet hoe dat doel kan worden bereikt. Door de profeten toont Hij de mensheid het ware doel van het menselijke leven en de rechte weg van vooruitgang."
Die wetten kennen we door Zijn profeten en ze zijn voor iedereen bedoeld. Een van de bekendste is de Tien Geboden. Die wetten worden gezien als 'hulp' en niet als 'beperking' bij het oplossen van de problemen van het menselijk leven, individueel en sociaal.

Joodse - Christelijke - Islamitische - Bahá'í wetten
Je zou kunnen stellen, dat als je joods bent, je de joodse wetten naleeft, als je christen bent, de christelijke en als je moslim bent, de islamitische. Was het maar zo eenvoudig. Religieuze wetten bestaan uit eeuwige, onveranderlijke wetten en wetten die alleen gelden voor het tijdperk waarin een Profeet van God gekomen is. Steeds wanneer er een volgende Profeet verschijnt, verrijkt Hij onze kennis van de eeuwige wetten, maar schaft tijdsgebonden wetten af en geeft nieuwe in hun plaats, want de mensheid heeft zich intussen zoveel verder ontwikkeld.

Zie het als een school. Wanneer een kind naar de middelbare school gaat, krijgt hij andere leraren. Die van de basisschool waren niet slecht en hij blijft ze dankbaar, maar hij is nu gewoon verder in zijn ontwikkeling. Datzelfde geldt nu ook voor de religieuze wetten. De geestelijk wetten uit de tijd van Mozes zijn nog steeds actueel, maar de tijdsgebonden wetten niet meer.

Bahá'u'lláh is de meest recente Profeet en Manifestatie van God voor de mensheid van nu. Hij heeft de geestelijke wetten van de voorafgaande grote wereldgodsdiensten bevestigd en verrijkt. Tijdsgebonden wetten heeft Hij afgeschaft en nieuwe ervoor in de plaats gegeven, wetten voor de verdere ontwikkeling van de mensheid van ónze tijd.

Wat moet je nu met die religieuze wetten?
De meerderheid van de mensen is niet bereid zich aan nieuwe normen en waarden, wetten en geboden, te onderwerpen. Er zijn wetten die ik gemakkelijk kan of zelfs graag wil houden. Er zijn ook wetten waaraan ik mij niet denk te kunnen houden of die ik niet helemaal begrijp. Ik probeer ze allereerst te leren zien als 'hulp' en niet als 'beperking'. Het is een normaal proces dat wanneer je iets leest, je daarover nadenkt en dan voelt wat je ermee zou kunnen doen.

Ben je het er innerlijk mee eens en begrijp je het, dan ga je het automatisch toepassen. Ben je dat niet en je wilt het absoluut toepassen, dan kom je in een onnatuurlijke situatie terecht, een doodlopende weg, die niets oplevert. Misschien kun je het dan alleen in die gevallen toepassen, wanneer je je er goed bij voelt. Dat betekent toch een zekere groei, want tijdens dat proces (dat lang kan duren) leer je jezelf en het belang van zo'n wet steeds beter te begrijpen. Als je dat zonder schuldgevoelens doet, en erover leest en nadenkt, ben je na verloop van tijd misschien zover dat je zo'n wet graag houdt. Intussen toon je respect voor anderen die misschien nog niet zover zijn, of misschien veel verder...

Dit proces heet communicatieve zelfsturing. Communicatief, omdat je steeds met je bron, met jezelf, met je pogingen en met je resultaat afstemt en daarbij niet in een kringetje ronddraait. Zelfsturing, omdat je jezelf daarbij aanstuurt, jezelf ook corrigeert, want uiteindelijk ben je zelf voor je doen en laten verantwoordelijk.

Bahá'u'lláh zegt: "Houdt Mijn wetten uit liefde voor Mijn schoonheid". Ik denk dat dat precies is wat met het houden van geestelijke wetten bedoeld wordt.

Kees P.
2004