Wereldgemeenschap

De bahá'í-religie onderscheidt zich door haar plan voor een wereldgemeenschap en een wereldcultuur.

Haar regels zijn goddelijk van aard omdat ze in door Bahá'u'lláh zelf geopenbaarde geschriften gegeven zijn en ze het de mensen makkelijk maken om er in mee te werken.

De rol van religie bij Sociale Ontwikkeling

Commentaar op de ontwerpverklaring en het ontwerp-actieprogramma voor sociale ontwikkeling.

"Religie," zo zegt Bahá'u'lláh, "is het voornaamste middel voor de vestiging van orde in de wereld en voor het vredig geluk van allen die daar wonen."

Religie heeft grote invloed op alle samenlevingen en op de volkeren van de wereld. Het heeft door de geschiedenis heen bewezen de belangrijkste kracht voor sociale vooruitgang te zijn, die mensen ertoe aanzet geestelijke eigenschappen te ontwikkelen, die hen de kracht geeft om zich voor hun medemensen op te offeren en een bijdrage te leveren voor de verbetering van hun gemeenschap.

De universele geestelijke beginselen die de kern van religie vormen - zoals verdraagzaamheid, medeleven, liefde, gerechtigheid, nederigheid, opoffering, betrouwbaarheid, toewijding voor het welzijn van anderen, en eenheid - zijn de fundamenten van een voortschrijdende beschaving.

Tegelijkertijd moet erkend worden dat de ontaarding van religie door de eeuwen heen een van de hoofdoorzaken is geweest van sociaal verval, van onverdraagzaamheid, haat, seksisme, armoede, onderdrukking en oorlog. Inderdaad kunnen vele van de hedendaagse problemen, die onoplosbaar schijnen, teruggevoerd worden naar verderfelijk en misbruikt religieus gezag. Het is daarom duidelijk dat, als religie tot hulp moet zijn bij het tegemoet treden van de vele en verschillende uitdagingen waar de wereldgemeenschap voor staat, ze vrij moet zijn van onwetendheid, vooroordeel en twist.

Door afstand te doen van iedere tendens die uit is op puur eigenbelang of beperkt groepsbelang, moet religie benadrukken dat persoonlijke geestelijke vervulling en welzijn nauw verbonden zijn met de gezamenlijke vooruitgang van de gehele wereldgemeenschap. Door dienstbaarheid en een actieve inzet voor gerechtigheid en eenheid, kan religie een enorme, positieve kracht inbrengen in kwesties van sociale ontwikkeling.

Bahá'í International Community dringt er daarom op aan dat de Verklaring en het Actieprogramma op substantiële wijze de constructieve rol aanspreken die religie zou moeten spelen bij sociale ontwikkeling.

Aangeboden door Bahá'í International Community aan de tweede Prepcom voor de Wereldtop voor Sociale Ontwikkeling

© 1994, 1998 Bureau Voorlichting van de Nederlandse Bahá'í-gemeenschap